புதுப்பிக்கப்பட்டது : 07-06-2024.

காப்புரிமை © 2024 Civil Security Department of Sri Lanka. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
வடிவமைப்பு: Pooranee Inspirations.